Witamy na oficjalnej stronie Gminy Sierakowice, dzisiaj jest 23 marca 2017 r.
Rolnictwo -> Sprawy unijne
  Aktualno¶ci  
  Samorz±d  
  Samorz±d Gminy  
  Statut Gminy  
  Prawo lokalne  
  Budżet 2010  
  Budżet 2011  
  Budżet 2012  
  Budżet 2013  
  Budżet 2014  
  Budżet 2015  
  Budżet 2016  
  Budżet 2017  
  Dokumenty strategiczne  

  Urz±d  
  Adres  
  Godz. urzędowania  
  Jednostki organizacyjne  
  Podatki i opłaty 2014  
  Podatki i opłaty 2015  
  Podatki i opłaty 2016  
  Podatki i opłaty 2017  
  Gdzie płacić podatki  

  O¶wiata-informacje  
  Placówki O¶wiaty  

  Gmina  
  Charakterystyka  
  Sołtysi  
  Film o Gminie Sierakowice  

  Turystyka  
  Położenie  
  Szlaki turystyczne  
  Jeziora  
  Rezerwaty  
  Baza noclegowa  
  Mapa Gminy  
  Plan Sierakowic  
  Warto zobaczyć - Ołtarz Papieski  

  Sport  
  Tenis stołowy  
  Piłka nożna  
  Koszykówka  
  Siatkówka  
  Żeglarstwo  
  Kluby sportowe  
  Koło Wędkarskie  

  Rolnictwo  
  Rolnicze aktualno¶ci  
  Sprawy unijne  

  Bezpieczeństwo gminy  
  Ochrona ludno¶ci  
  Ochotnicze Straże Pożarne  
  Ważne telefony !!!  

  Galeria  
  Okolica  
  Park  
  Sierakowice  
  Zima  

  Tu się robi interesy!  
  Kultura  
  Kalendarz imprez kulturalnych  
  Zespoły  
  Stała ekspozycja muzealna.  
  "Poznać i zrozumieć las" ¶cieżka edukacyjna w Mojuszu.  

  Służba Zdrowia  
  ¦rodowisko  
  Aktualno¶ci  
  Gospodarka odpadami  
  Przyroda  
  Ochrona ¶rodowiska  
  Edukacja Ekologiczna  

  AZBEST  
  EFS  
  Historia  
  Ankiety  
  Kontakt  
  Księga Go¶ci  
  Kamera on-line  
  P O I G  
  Informacje podstawowe  


Zobacz!  
 

 2008-11-10 RENTY STRUKTURALNEPowrót            Prawdopodobnie do końca marca 2009r. zostanie ogłoszony nowy termin składania wniosków na renty strukturalne. Warto zapoznać się z wytycznymi składania wniosków już teraz.
Przekazuj±cy gospodarstwo rolne za rentę strukturaln± musi spełniać następuj±ce warunki:
1) ukończone 55 lat, lecz nie osi±gn±ł wieku emerytalnego i brak ustalonego prawa do emerytury lub renty;
2) prowadził nieprzerwanie działalno¶ć rolnicz± w gospodarstwie rolnym w okresie co najmniej 10 lat bezporednio poprzedzaj±cych złożenie wniosku o rentę strukturaln± i w tym okresie podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, okrelonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników przez okres co najmniej 5 lat;
3) w dniu złożenia wniosku o rentę strukturaln±:
a) podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu,
b) nie posiadał zaległoci w opłacaniu należnoci z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników;
4) został wpisany do ewidencji producentów, stanowi±cej czę¶ć krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatnoci;
5) jest włacicielem gospodarstwa rolnego o ł±cznej powierzchni użytków rolnych wynosz±cej co najmniej 3 ha
6) zaprzestał prowadzenia działalnoci rolniczej.
Jeżeli rolnik pozostaje w zwi±zku małżeńskim, a warunki do ubiegania się o przyznanie renty strukturalnej spełniaj± oboje małżonkowie, rentę strukturaln± przyznaje się tylko jednemu z nich.
Warunek przekazania gospodarstwa rolnego uważa się za spełniony jeżeli:
1) zostały przekazane wszystkie użytki rolne wchodz±ce w skład tego gospodarstwa, będ±ce zarówno przedmiotem odrębnej własnoci rolnika i jego małżonka, jak również przedmiotem ich współwłasnoci
2) przekazanie nast±piło:
a) przez przeniesienie własnoci gospodarstwa rolnego w całoci na rzecz jednego następcy, przy czym powierzchnia użytków rolnych wchodz±cych w skład gospodarstwa rolnego przekazywanego na rzecz następcy, z wyj±tkiem zstępnego, nie może być mniejsza niż ¶rednia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie w województwie, w którym jest położona największa czę¶ć użytków rolnych wchodz±cych w skład gospodarstwa rolnego, z tym że w województwie, w którym rednia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie jest wyższa niż ¶rednia powierzchnia gruntów rolnych w kraju, minimalna powierzchnia użytków rolnych wchodz±cych w skład gospodarstwa rolnego przekazywanych na rzecz następcy nie może być mniejsza niż ¶rednia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie w kraju, albo
b) na powiększenie jednego lub kilku gospodarstw rolnych przez odpłatne lub nieodpłatne przeniesienie własnoci użytków rolnych wchodz±cych w skład gospodarstwa rolnego, przy czym powierzchnia użytków rolnych wchodz±cych w skład gospodarstwa rolnego po powiększeniu nie może być mniejsza niż ¶rednia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie w województwie, w którym jest położona największa czę¶ć przekazywanych użytków rolnych wchodz±cych w skład gospodarstwa rolnego, z tym że w województwie, w którym rednia powierzchnia gruntów rolnych jest wyższa niż ¶rednia powierzchnia gruntów rolnych w kraju, powierzchnia użytków rolnych wchodz±cych w skład gospodarstwa rolnego po powiększeniu nie może być mniejsza niż ¶rednia powierzchnia gruntów rolnych w kraju.
Przejmuj±cym gospodarstwo rolne od rolnika ubiegaj±cego się o rentę strukturaln± może być:
1) osoba fizyczn±, która ł±cznie spełnia następuj±ce warunki:
a) jest następc± albo rolnikiem, który nie ukończył 50 roku życia,
b) posiada kwalifikacje zawodowe przydatne do prowadzenia działalnoci rolniczej,
c) nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty,
d) zobowi±że się do prowadzenia osobicie działalnoci rolniczej na przejętych użytkach rolnych przez okres co najmniej 5 lat oraz do złożenia wniosku o wpis do ewidencji, jeżeli dotychczas nie została do niej wpisana;
2) osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadaj±ca osobowoci prawnej, nie będ±ca jednostk± sektora finansów publicznych, jeżeli działalno¶ć rolnicza należy do zakresu jej działania.
Osoba fizyczna musi posiadać kwalifikacje zawodowe, tzn.:
1) wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, rednie lub wyższe, lub
2) tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalnoci rolniczej i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
3) wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie zwi±zanym z rolnictwem, albo wykształcenie rednie inne niż rolnicze i co najmniej 3- letni staż pracy w rolnictwie, lub
4) wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie.
Za staż pracy w rolnictwie uznaje się okres, liczony do dnia złożenia wniosku, w którym osoba przejmuj±ca gospodarstwo rolne podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników.
Wysoko¶ć renty strukturalnej będzie wynosiła 150% kwoty najniższej emerytury (896,19zł). Renta może być zwiększona o 100% kwoty najniższej emerytury poprzez dodatek na małżonka (597,46 zł) i 15% za przekazanie gospodarstwa powyżej 10 ha osobie w wieku poniżej 40 lat (89,62 zł).
Rolniku! Je¶li chcesz ubiegać się o rentę strukturaln± wstrzymaj się z natychmiastowym przekazaniem gospodarstwa rolnego następcy. Najpierw należy złożyć wniosek do ARiMR. Po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku, rolnik, otrzyma od kierownika biura powiatowego ARiMR postanowienie o spełnieniu wstępnych warunków do uzyskania renty strukturalnej. Dopiero po otrzymaniu takiego postanowienia rolnik ma 6 miesięcy na przedłożenie w ARiMR dokumentów potwierdzaj±cych przekazanie gospodarstwa rolnego i zaprzestanie prowadzenia działalno¶ci rolniczej.
Inspektor ds. unijnych M.Sobotka-Pobłocka
Więcej informacji na stronie:  http://www.arimr.gov.pl/
                                               http://www.minrol.gov.pl/
oraz w UG w Sierakowicach, p. 108, tel. 058 681 95 28


UWAGA!
Wszelkie prawa do powyższej zawarto¶ci zastrzeżone.
Publikowanie lub rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione.

 

  Wiesz i planujesz
 
  Wiad. Sierakowickie
 


Mapa Sierakowic Turniej Miast i Gmin ¦wiat Zabawy ¦wiatem Nauki GOK Sierakowice
Imprezy 2010
Wirtualne Sierakowice Wirtualne SierakowiceMonitor Polski
Dziennik Ustaw

  Wykonanie: R-net 2003