Witamy na oficjalnej stronie Gminy Sierakowice, dzisiaj jest 23 marca 2017 r.
Urząd -> Jednostki organizacyjne
  Aktualności  
  Samorząd  
  Samorząd Gminy  
  Statut Gminy  
  Prawo lokalne  
  Budżet 2010  
  Budżet 2011  
  Budżet 2012  
  Budżet 2013  
  Budżet 2014  
  Budżet 2015  
  Budżet 2016  
  Budżet 2017  
  Dokumenty strategiczne  

  Urząd  
  Adres  
  Godz. urzędowania  
  Jednostki organizacyjne  
  Podatki i opłaty 2014  
  Podatki i opłaty 2015  
  Podatki i opłaty 2016  
  Podatki i opłaty 2017  
  Gdzie płacić podatki  

  Oświata-informacje  
  Placówki Oświaty  

  Gmina  
  Charakterystyka  
  Sołtysi  
  Film o Gminie Sierakowice  

  Turystyka  
  Położenie  
  Szlaki turystyczne  
  Jeziora  
  Rezerwaty  
  Baza noclegowa  
  Mapa Gminy  
  Plan Sierakowic  
  Warto zobaczyć - Ołtarz Papieski  

  Sport  
  Tenis stołowy  
  Piłka nożna  
  Koszykówka  
  Siatkówka  
  Żeglarstwo  
  Kluby sportowe  
  Koło Wędkarskie  

  Rolnictwo  
  Rolnicze aktualności  
  Sprawy unijne  

  Bezpieczeństwo gminy  
  Ochrona ludności  
  Ochotnicze Straże Pożarne  
  Ważne telefony !!!  

  Galeria  
  Okolica  
  Park  
  Sierakowice  
  Zima  

  Tu się robi interesy!  
  Kultura  
  Kalendarz imprez kulturalnych  
  Zespoły  
  Stała ekspozycja muzealna.  
  "Poznać i zrozumieć las" ścieżka edukacyjna w Mojuszu.  

  Służba Zdrowia  
  Środowisko  
  Aktualności  
  Gospodarka odpadami  
  Przyroda  
  Ochrona środowiska  
  Edukacja Ekologiczna  

  AZBEST  
  EFS  
  Historia  
  Ankiety  
  Kontakt  
  Księga Gości  
  Kamera on-line  
  P O I G  
  Informacje podstawowe  


Zobacz!  
 

  Gminny Ośrodek Kultury
Powrót

tel. tel. 6816214 tel./fax 684-76-02
goksce@poczta.onet.pl
dyrektor Irena KulwikowskaZadania:
 • S t a t u t Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach
  Rozdział I
  Postanowienia ogólne
  § 1

  1.Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach zwany dalej GOK jest gminną instytucją kultury.
  2. Siedziba GOK mieści się w Sierakowicach, a terenem działania jest gmina Sierakowice.

  § 2

  Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach działa w szczególności na podstawie:
  1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej(t.jednol.Dz.U.1997 r. Nr 110,poz.721 z późn. zm.)
  2. Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 , poz. 591 z późn. zm.),
  3. Postanowień niniejszego Statutu.

  § 3

  Gminny Ośrodek Kultury posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.

  Rozdział II
  Cele i zakres działalności
  § 4

  Podstawowym zadaniem Gminnego Ośrodka Kultury jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez :
  1. tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej
  2. inicjowanie określonych zadań z zakresu kultury
  3. prowadzenie rejestru placówek upowszechniania kultury w gminie
  4. udzielanie pomocy programowej i organizacyjnej społecznemu ruchowi kulturalno-oświatowemu,
  5. organizowanie czynnego uczestnictwa mieszkańców wsi w różnorodnych formach działalności kulturalno-wychowawczej i rozrywkowej prowadzonej w ramach własnych
  6. wspomaganie organizacji , stowarzyszeń i instytucji upowszechniających oświatę i kulturę.
  § 5

  W celu realizowania działalności na terenie całej gminy GOK może otwierać swoje filie (placówki).
  § 6

  Swoje statutowe zadania GOK prowadzi w obiektach przekazanych oraz przekazywanych w miarę potrzeb uchwałą Rady Gminy.
  § 7

  W przypadku braku odpowiednich obiektów do prowadzenia działalności GOK współpracuje ze wszystkimi szkołami na terenie gminy i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, dla których organem prowadzącym jest gmina i na podstawie odpowiednich porozumień z dyrektorami szkół i naczelnikami straży może prowadzić swoją działalność w świetlicach lub innych pomieszczeniach.
  § 8

  Poza wymienionymi placówkami GOK współpracuje z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, a także parafiami.
  § 9

  Prowadząc działalność kulturalną GOK realizuje podstawowy cel, jakim jest umożliwienie jak najszerszej grupie społeczeństwa udziału we współtworzeniu życia kulturalnego.
  Do zadań Gminnego Ośrodka Kultury należy w szczególności :
  1. wypracowanie programu działalności kulturalno-wychowawczej,
  2. inspirowanie i opieka nad działalnością zespołów folklorystycznych , muzycznych , tanecznych ,teatralnych
  3. prowadzenie pracy środowiskowej ,organizowanie imprez oświatowych , artystycznych , rozrywkowych dla mieszkańców,
  4. utrwalanie tradycji regionalnych oraz popularyzacja osiągnięć kulturalnych regionu Ziemi Kaszubskiej i Pomorza oraz innych regionów,
  5. organizowanie różnorodnych form pracy z dziećmi i młodzieżą,
  6. współdziałanie z organizacjami sportowo-turystycznymi w krzewieniu kultury fizycznej,
  7. organizowanie obchodów z okazji ważnych dla historii Polski i regionu dat w formie przeglądów, konkursów, wystaw, festiwali i innych imprez kulturalno-oświatowych,
  8. prowadzenie rejestru działalności placówek upowszechniania kultury,
  9. koordynacja rozwoju turystyki wiejskiej i promocja gminy.
  § 10

  Cele GOK powinny być realizowane poprzez:
  1. wzbogacanie osobowości człowieka
  2. kształtowanie zdrowych, moralnych i patriotycznych postaw, a także umiejętność współżycia w grupie i z pojedynczymi osobami
  3. rozwijanie kultury pracy, wypoczynku i życia codziennego
  4. tworzenie nawyków do korzystania z dóbr kultury i udział w jej tworzeniu
  5. pielęgnowanie poczucia tożsamości w oparciu o wartości kultury kaszubskiej
  § 11

  GOK może prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej, w szczególności polegającą na :
  1. organizowaniu spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, festiwali i spotkań
  2. prowadzeniu nauki języków obcych
  3. organizowaniu imprez rozrywkowych i turystycznych
  4. prowadzeniu działalność wydawniczej
  5. prowadzeniu usług wydawniczych
  6. prowadzeniu kółek i ognisk artystycznych
  7. prowadzeniu sprzedaży dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego
  8. realizowaniu imprez zleconych
  9. świadczeniu usług gastronomicznych w ramach bufetu
  10. prowadzeniu działalności gospodarczej , z której dochód będzie przeznaczony na realizowanie celów GOK
  11. wynajmowaniu pomieszczeń na cele kulturalne i handlowe oraz na doraźne potrzeby organizacji społecznych
  12. świadczenie odpłatne doradztwa (w dziedzinie związanej z działalnością statutową)
  13. prowadzenie drobnego handlu, z wyłączeniem napojów alkoholowych (w tym piwa)
  § 12

  Działalność gospodarcza, o której mowa w § 11, nie może kolidować z realizacją zadań statutowych.

  Rozdział III
  Organy zarządzające, doradcze i nadzorcze
  § 13

  1. Gminnym Ośrodkiem Kultury kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez Zarząd Gminy Sierakowice
  2. Powołanie dyrektora może nastąpić w drodze konkursu przeprowadzonego przez Zarząd Gminy, w oparciu o zasady określone w regulaminie konkursu uchwalonego przez Radę Gminy Sierakowice
  3. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy powołanych i odwoływanych przez siebie zastępców i głównego księgowego
  4. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:
  a) kierowanie bieżącą działalnością
  b) reprezentowanie GOK-u na zewnątrz
  c) zarządzanie majątkiem Ośrodka
  d) zatrudnianie i zwalnianie pracowników
  e) ustanawianie i odwoływanie pełnomocników
  f) wydawanie zarządzeń , instrukcji i poleceń służbowych
  g) ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego
  h) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności
  i) występowanie , w zależności od potrzeb , z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań objętych mecenatem państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych.
  § 14

  Zastępcy dyrektora i główny księgowy działają w ramach kompetencji określonych w Regulaminie organizacyjnym i udzielonych im przez dyrektora upoważnień, ponosząc przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje i skutki swoich działań.
  § 15

  1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu GOK upoważniony jest samodzielnie dyrektor lub jego pełnomocnik działający w granicach udzielonego pełnomocnictwa
  2. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzenie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązań finansowych , do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata głównego księgowego.
  § 16

  1. Organem doradczo-kontrolnym GOK-u jest Zarząd Gminy.
  2. Zarząd Gminy :
  a) opiniuje przedłożony przez Dyrektora projekt rocznego planu działalności wraz z planem finansowym oraz wnioski o udzielenie dotacji na realizację zadań objętych mecenatem państwa oraz na dofinansowanie bieżących zadań własnych,
  b) ocenia , co najmniej raz do roku ,działalność GOK-u oraz sprawozdanie roczne z działalności,
  c) może zgłosić własne propozycje do planu działalności i planu finansowego
  d) opiniuje propozycje zmian Statutu , a także może zgłaszać własne w tym zakresie.
  3. W razie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora , Zarząd wyznacza trzy osoby do składu komisji konkursowej.
  4. Sprawy sporne pomiędzy Zarządem a dyrektorem rozstrzyga Rada Gminy. W tym celu Rada może powołać niezależnych arbitrów.
  § 17

  1. Zarząd Gminy sprawuje nad GOK-iem nadzór administracyjno-finansowy
  2. Nadzorowi temu podlega :
  a) prawidłowość dysponowania przyznanymi GOK.-owi środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem
  b) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących organizacji pracy i spraw pracowniczych.
  3. W celu przeprowadzenia czynności nadzorczych Zarząd ma prawo wydelegować imiennie swoich członków.
  4. Osoby , o których mowa w ust.3 mają prawo:
  a) wstępu do GOK-u w godzinach otwarcia
  b) wglądu do dokumentacji dotyczącej przedmiotu nadzoru.
  5. Z przeprowadzonych czynności nadzorczych sporządza się protokół , który podpisuje osoba je przeprowadzająca oraz Dyrektor. Dyrektor ma prawo zażądać sprostowań i uzupełnień , a w przypadku ich nieuwzględnienia odmówić jego podpisania.
  6. Treść protokołu wraz ze stanowiskiem Dyrektora rozpatruje Zarząd Gminy, wydając stosowne zalecenia.
  7. Dyrektor ma prawo odmówić wykonanie zaleceń Zarządu i w ciągu 7 dni od dnia ich otrzymania zwrócić się do Rady Gminy o ich rozpatrzenie na najbliższej sesji.
  § 18

  Organizację wewnętrzną GOK-u określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora i zatwierdzony przez Wójta Gminy.

  Rozdział IV
  Zasady Gospodarki Finansowej
  § 19

  1. GOK prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z rozdziałem 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawą o rachunkowości.
  2. Źródłami środków finansowych są :
  a) wpływy z działalności statutowej i gospodarczej
  b) dotacje z budżetu gminy
  c) darowizny , spadki ,zapisy
  d) kredyty bankowe
  e) odsetki z lokat bankowych
  f) inne dozwolone prawem.
  3. Źródłami środków finansowych mogą być także :
  a) dotacje z budżetu państwa i innych jednostek samorządowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych
  b) dotacje z budżetu państwa na zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury

  Rozdział V
  Zmiana Statutu
  § 20

  1. Projekt zmiany Statutu może zgłosić z własnej inicjatywy Dyrektor po zaopiniowaniu go przez Zarząd Gminy lub na wniosek Zarządu Gminy
  2. Zmiana Statutu może nastąpić po dokonaniu wnikliwej oceny skutków jego obowiązywania.
  3. Projekt zmian Statutu wraz z uzasadnieniem i wymaganymi opiniami Dyrektor przedkłada za pośrednictwem Zarządu Gminy Przewodniczącemu Rady Gminy z wnioskiem o skierowanie go pod obrady sesji i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
  4. Zarząd Gminy przedkłada Przewodniczącemu Rady projekt i wniosek , o którym mowa w ust.3 wraz ze swoją opinią w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

  Rozdział VI
  Przepisy końcowe
  § 21

  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.
  ,


 •  
    Wiesz i planujesz
   
    Wiad. Sierakowickie
   


  Mapa Sierakowic Turniej Miast i Gmin Świat Zabawy Światem Nauki GOK Sierakowice
  Imprezy 2010
  Wirtualne Sierakowice Wirtualne Sierakowice  Monitor Polski
  Dziennik Ustaw

    Wykonanie: R-net 2003