Witamy na oficjalnej stronie Gminy Sierakowice, dzisiaj jest 23 marca 2017 r.
Urząd -> Jednostki organizacyjne
  Aktualności  
  Samorząd  
  Samorząd Gminy  
  Statut Gminy  
  Prawo lokalne  
  Budżet 2010  
  Budżet 2011  
  Budżet 2012  
  Budżet 2013  
  Budżet 2014  
  Budżet 2015  
  Budżet 2016  
  Budżet 2017  
  Dokumenty strategiczne  

  Urząd  
  Adres  
  Godz. urzędowania  
  Jednostki organizacyjne  
  Podatki i opłaty 2014  
  Podatki i opłaty 2015  
  Podatki i opłaty 2016  
  Podatki i opłaty 2017  
  Gdzie płacić podatki  

  Oświata-informacje  
  Placówki Oświaty  

  Gmina  
  Charakterystyka  
  Sołtysi  
  Film o Gminie Sierakowice  

  Turystyka  
  Położenie  
  Szlaki turystyczne  
  Jeziora  
  Rezerwaty  
  Baza noclegowa  
  Mapa Gminy  
  Plan Sierakowic  
  Warto zobaczyć - Ołtarz Papieski  

  Sport  
  Tenis stołowy  
  Piłka nożna  
  Koszykówka  
  Siatkówka  
  Żeglarstwo  
  Kluby sportowe  
  Koło Wędkarskie  

  Rolnictwo  
  Rolnicze aktualności  
  Sprawy unijne  

  Bezpieczeństwo gminy  
  Ochrona ludności  
  Ochotnicze Straże Pożarne  
  Ważne telefony !!!  

  Galeria  
  Okolica  
  Park  
  Sierakowice  
  Zima  

  Tu się robi interesy!  
  Kultura  
  Kalendarz imprez kulturalnych  
  Zespoły  
  Stała ekspozycja muzealna.  
  "Poznać i zrozumieć las" ścieżka edukacyjna w Mojuszu.  

  Służba Zdrowia  
  Środowisko  
  Aktualności  
  Gospodarka odpadami  
  Przyroda  
  Ochrona środowiska  
  Edukacja Ekologiczna  

  AZBEST  
  EFS  
  Historia  
  Ankiety  
  Kontakt  
  Księga Gości  
  Kamera on-line  
  P O I G  
  Informacje podstawowe  


Zobacz!  
 

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach
Powrót

tel. 058 6819-392, 0 601 964 855
gops_sierakowice@zps.gda.pl
Kierownik Ryszard Klajn

Przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
( wtorek do 16.00, piątek do 15.00)


Struktura organizacyjna.

Zadania:
 • Jak załatwić sprawę

  ZGŁOSZENIE SPRAWY
  Świadczenia pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego, może być udzielana z urzędu.

  TOK SPRAWY
  Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia może być wydana po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego (rodzinnego) lub jego aktualizacji. Wywiad przeprowadza pracownik socjalny w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu. W sprawach nie cierpiących zwłoki wywiad przeprowadza się w terminie 2 dni od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia.

  RODZAJE DOKUMENTACJI
  Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów: - dowodu osobistego
  - decyzji organu rentowego przyznającej rentę lub emeryturę z ubezpieczenia społecznego albo orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia (wydanego przed 1.09.1997 r.) lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (wydanego przez zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności)
  - zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka, które nie ukończyło 16 roku życia
  - zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia za ostatni miesiąc (zawierające informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  - składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe)
  - zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych ( usług rolniczych, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe)
  - zaświadczenia pracodawcy o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych
  - dowodu otrzymania renty lub emerytury
  - zaświadczenia urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych
  - zaświadczenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły ponadpodstawowej lub szkoły wyższej o pobieraniu nauki
  - decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statutu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego albo zaświadczenia o pozostaniu w ewidencji bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy
  - legitymacji ubezpieczeniowej z podana kwotą, od której naliczane są składki na ubezpieczenia społeczne
  - zaświadczenia KRUS potwierdzającego zobowiązanie do opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników
  - oświadczenia o wysokości dochodu osiąganego z prowadzonej działalności gospodarczej, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe
  - oświadczenia o stanie majątkowym
  - inne dokumenty uzupełniajace

  RODZAJE ŚWIADCZEŃ

  - zasiłek stały
  - zasiłek stały wyrównawczy
  - zasiłek okresowy
  - zasiłek okresowy gwarantowany
  - zasiłek okresowy macierzyński
  - jednorazowy zasiłek macierzyński
  - zasiłek rodzinny
  - zasiłek pielęgnacyjny
  - zasiłki celowe
  - pomoc w naturze
  - schronienie
  - posiłek
  - ubranie
  - usługi opiekuńcze
  - sprawienie pogrzebu
  - realizacja programów rządowych
  - praca socjalna
  - poradnictwo specjalistyczne / prawne,psychologiczne.../


  Od 1 październkia 2003 r. na podstawie Ustawy o rencie socjalnej z dnia 27 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 135 poz. 1268 , wnioski o przyznanie renty socjalnej należy składać w oddziałach ZUS., Więcej...


 •  
    Wiesz i planujesz
   
    Wiad. Sierakowickie
   


  Mapa Sierakowic Turniej Miast i Gmin Świat Zabawy Światem Nauki GOK Sierakowice
  Imprezy 2010
  Wirtualne Sierakowice Wirtualne Sierakowice  Monitor Polski
  Dziennik Ustaw

    Wykonanie: R-net 2003