Witamy na oficjalnej stronie Gminy Sierakowice, dzisiaj jest 23 marca 2017 r.
Zapraszamy
  Aktualności  
  Samorząd  
  Samorząd Gminy  
  Statut Gminy  
  Prawo lokalne  
  Budżet 2010  
  Budżet 2011  
  Budżet 2012  
  Budżet 2013  
  Budżet 2014  
  Budżet 2015  
  Budżet 2016  
  Budżet 2017  
  Dokumenty strategiczne  

  Urząd  
  Adres  
  Godz. urzędowania  
  Jednostki organizacyjne  
  Podatki i opłaty 2014  
  Podatki i opłaty 2015  
  Podatki i opłaty 2016  
  Podatki i opłaty 2017  
  Gdzie płacić podatki  

  Oświata-informacje  
  Placówki Oświaty  

  Gmina  
  Charakterystyka  
  Sołtysi  
  Film o Gminie Sierakowice  

  Turystyka  
  Położenie  
  Szlaki turystyczne  
  Jeziora  
  Rezerwaty  
  Baza noclegowa  
  Mapa Gminy  
  Plan Sierakowic  
  Warto zobaczyć - Ołtarz Papieski  

  Sport  
  Tenis stołowy  
  Piłka nożna  
  Koszykówka  
  Siatkówka  
  Żeglarstwo  
  Kluby sportowe  
  Koło Wędkarskie  

  Rolnictwo  
  Rolnicze aktualności  
  Sprawy unijne  

  Bezpieczeństwo gminy  
  Ochrona ludności  
  Ochotnicze Straże Pożarne  
  Ważne telefony !!!  

  Galeria  
  Okolica  
  Park  
  Sierakowice  
  Zima  

  Tu się robi interesy!  
  Kultura  
  Kalendarz imprez kulturalnych  
  Zespoły  
  Stała ekspozycja muzealna.  
  "Poznać i zrozumieć las" ścieżka edukacyjna w Mojuszu.  

  Służba Zdrowia  
  Środowisko  
  Aktualności  
  Gospodarka odpadami  
  Przyroda  
  Ochrona środowiska  
  Edukacja Ekologiczna  

  AZBEST  
  EFS  
  Historia  
  Ankiety  
  Kontakt  
  Księga Gości  
  Kamera on-line  
  P O I G  
  Informacje podstawowe  


Zobacz!  
 

 2017-02-03 OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ POWOŁYWANEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2017PowrótOGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ POWOŁYWANEJ 
DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2017

 

Wójt Gminy Sierakowice informuje, że z dniem 01 lutego 2017 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w  roku 2017 w obszarach:

1. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
2. Kultura i sztuka regionalna

W związku z powyższym ogłasza się nabór do komisji konkursowej oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy  do udziału w pracach komisji. W wyniku naboru, Wójt Gminy Sierakowice wybierze jednego przedstawiciela III sektora z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie.
Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.


W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:


a) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
b)  nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert,
c)  nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
d)  akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności.
 
Zadania komisji konkursowej:


a) ocena merytoryczna ofert z uwzględnieniem określonych kryteriów stanowiących załącznik do Rocznego Program Współpracy Gminy Sierakowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok,  
b) proponowanie przyjęcia lub odrzucenia ofert,
c) proponowanie podziału środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami.
 
W przypadku gdy:
a) żadna z organizacji nie wskaże kandydata, lub
b) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji, lub
c) powołana osoba podlega wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy, 
komisja ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych. 

Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych upływa z dniem 17 lutego 2017 r. Zgłoszenie na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej) należy złożyć w Urzędzie Gminy Sierakowice,ul. Lęborska 30.

1 plików do ściągnięcia:


 • UWAGA!
  Wszelkie prawa do powyższej zawartości zastrzeżone.
  Publikowanie lub rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione.

   

    Wiesz i planujesz
   
    Wiad. Sierakowickie
   


  Mapa Sierakowic Turniej Miast i Gmin Świat Zabawy Światem Nauki GOK Sierakowice
  Imprezy 2010
  Wirtualne Sierakowice Wirtualne Sierakowice  Monitor Polski
  Dziennik Ustaw

    Wykonanie: R-net 2003